การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC / KM และ ID Plan ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” KM และ ID Plan ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน ตุลาคม สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินพร้อมกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 5

               วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ครั้งที่ 5 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป… อ่านเพิ่มเติม

New DLTV สพป.ชลบุรี เขต 2

New DLTV สพป.ชลบุรี เขต 2

การดำเนินงาน New DLTV มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๔ ประการ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงประการที่ ๑ การปรับผังรายการให้ New DLTV เป็นการจัดการศึกษาทางไกล ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยช่อง DLTV 1 ถึง DLTV 12 จะมีการปรับผังรายการออกเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกคือช่วงเวลา 08.30-16.30 น. เป็นการถ่ายทอดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนชั้น ป.1 ถึง ม.6 เปลี่ยนเป็น อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 และ ป.1 ถึง ม.3 โดยเฉพาะการถ่ายทอดการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้น นอกจากจะถ่ายทอดไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก กว่า 15,000 แห่งแล้ว ยังมีการถ่ายทอดไปยังศูนย์ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเล็กทั่วประเทศมีพัฒนาการที่สมวัย ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย (ม.4-6) ซึ่งไม่ได้ออกอากาศตามตารางสอนแล้วในปีการศึกษานี้ จะนำเทปการเรียนการสอนวิชาที่เป็นที่ต้องการมาออกอากาศในช่วงบ่ายในช่อง DLTV 1 -3 ซึ่งออกอากาศระดับอนุบาลเพียงครึ่งวัน สำหรับผังรายการห้วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นรายการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อาทิ รายการที่เกี่ยวกับสุขภาพ รายการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รายการความรู้ ปกิณกะต่าง ๆ ตลอดจนรายการแนะนำการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สนใจทั่วไป อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 4 และเขตสุจริต

           วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ครั้งที่ 4 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และในภาคบ่ายได้ดำเนินการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 3

                  วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ครั้งที่ 3 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 2

                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ครั้งที่ 2 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1

 

              วันที่ 25 มกราคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ อ่านเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  อ่านเพิ่มเติม