อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 4 และเขตสุจริต

           วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ครั้งที่ 4 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และในภาคบ่ายได้ดำเนินการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2