New DLTV สพป.ชลบุรี เขต 2

New DLTV สพป.ชลบุรี เขต 2

การดำเนินงาน New DLTV มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๔ ประการ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงประการที่ ๑ การปรับผังรายการให้ New DLTV เป็นการจัดการศึกษาทางไกล ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยช่อง DLTV 1 ถึง DLTV 12 จะมีการปรับผังรายการออกเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกคือช่วงเวลา 08.30-16.30 น. เป็นการถ่ายทอดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนชั้น ป.1 ถึง ม.6 เปลี่ยนเป็น อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 และ ป.1 ถึง ม.3 โดยเฉพาะการถ่ายทอดการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้น นอกจากจะถ่ายทอดไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก กว่า 15,000 แห่งแล้ว ยังมีการถ่ายทอดไปยังศูนย์ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเล็กทั่วประเทศมีพัฒนาการที่สมวัย ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย (ม.4-6) ซึ่งไม่ได้ออกอากาศตามตารางสอนแล้วในปีการศึกษานี้ จะนำเทปการเรียนการสอนวิชาที่เป็นที่ต้องการมาออกอากาศในช่วงบ่ายในช่อง DLTV 1 -3 ซึ่งออกอากาศระดับอนุบาลเพียงครึ่งวัน สำหรับผังรายการห้วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นรายการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อาทิ รายการที่เกี่ยวกับสุขภาพ รายการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รายการความรู้ ปกิณกะต่าง ๆ ตลอดจนรายการแนะนำการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

สำหรับช่อง DLTV 13 เป็นการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ช่อง DLTV 14 ถ่ายทอดสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และช่อง DLTV 15 เป็นช่องสาหรับคุณครูโดยเฉพาะ เพื่อเผยแพร่เทคนิคการสอน สื่อการเรียน และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

การเปลี่ยนแปลงประการที่สอง คือ การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning โดยตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป ทางห้องเรียนต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวลจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ดังต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 เพื่อพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อ เพื่อให้ครูปลายทางพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. และ สสวท. ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบรายชั้นเรียน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวมได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการปรับหลักสูตรการสอนและแผนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมทั้งเพิ่มวิชาสาระเพิ่มเติมที่เน้นความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยโรงเรียนวังไกลกังวลจะเริ่มนำมาใช้จัดการเรียนการสอนออกอากาศในปีการศึกษา 2562

การเปลี่ยนแปลงประการที่ 3 คือ การเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากการออกอากาศสด จากเป็นแบบบันทึกเทป โดยมีการวางแผนการถ่ายทำ การทำ Story Board การซักซ้อมทาความเข้าใจระหว่างทีมช่างกล้องกับครูผู้สอน ทำให้ได้ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ มีสื่อที่ทันสมัยซึ่งฝ่ายสื่อการสอน ช่วยจัดหาและแนะนำการทำและใช้สื่อการสอนให้กับครูในห้องเรียนต้นทาง เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การถ่ายทอดออกอากาศไปยังห้องเรียนปลายทาง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถตัดต่อแก้ไขเทปให้สมบูรณ์ ก่อนนำไปออกอากาศ

การเปลี่ยนแปลงประการที่ ๔ คือการปรับห้องเรียนที่ใช้ในการออกอากาศและอุปกรณ์สถานีโทรทัศน์ โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์ประจำห้อง อาทิ การนำโทรทัศน์แบบ Smart TV มาใช้เพื่อให้ครูสามารถนาสื่อการเรียนรู้มาประกอบการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้เพิ่มกล้องที่เป็น Robot อีกห้องละ 1 ตัว ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดการทางานของนักเรียนได้ทั่วห้อง โดยที่ไม่ต้องให้ช่างกล้องเดินไปถ่ายใกล้ ๆ ซึ่งเป็นการรบกวนสมาธิของนักเรียน นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้เปลี่ยนระบบการถ่ายทำและการออกอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานี จากระบบ SD มาเป็นระบบ HD ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทำให้นักเรียนและครูปลายทาง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถรับชมรายการจากสถานีได้คมชัดมากยิ่งขึ้น

New DLTV ในส่วนของโรงเรียนปลายทาง

การดำเนินงาน New DLTV ในส่วนของโรงเรียนปลายทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูที่โรงเรียนปลายทาง โดยการ upload รายการการจัดการเรียนการสอนของทุกระดับชั้นทาง Website ของมูลนิธิฯ ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันออกอากาศ เพื่อให้ครูปลายทางสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เตรียมใบงาน สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนต้นทางได้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังจัดให้ครูทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล โดยการส่งเสริมให้ครูต้นทางและครูปลายทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางห้องสนทนา หรือ Web board บน Website ของมูลนิธิฯ ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ PLC หรือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาครู ที่สำคัญ DLTV ช่อง 15 เป็นช่องสำหรับครูโดยเฉพาะ มีรายการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการสอน การทำสื่อ การประเมินผล การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อีกด้วย

(ขอบคุณที่มา: http://www.dltv.ac.th)

DLTV

 

 

Get WordPress help, plugins, themes and tips at MachoThemes.com