การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC / KM และ ID Plan ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” KM และ ID Plan ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน ตุลาคม สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินพร้อมกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2