ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. ระบบ Data Management Center : DMC เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา โดยทำการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจำนวน 3 ครั้ง คือ ข้อมูลนักเรียนรายคนภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน) และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม) โดยโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองได้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. โปรแกรม B-OBEC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน โดยกำหนดรูปแบบ ประเภท แผนผัง ตลอดจนภาพถ่ายของสิ่งก่อสร้าง พัฒนาด้วยระบบภาษา php ระบบฐานข้อมูล MySQL โดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งโรงเรียนสามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลของโรงเรียนเองได้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถตรวจสอบ แก้ไขได้ ที่เว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info ประกอบด้วย
  3.1 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน
  3.2 ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน (M-OBEC)
  3.3 ข้อมูลครูและบุคลาการทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณและนองบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ ปัจจุบัน
  3.4 ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All: EFA)    เมื่อโรงเรียนทำการจัดเก็บข้อมูลตามระบบ EMIS ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนได้อีกด้วย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเองได้
 4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นระบบที่นำเอาระบบแผนที่กราฟฟิค (Geographic) มาทำงานร่วมกับฐานข้อมูล (Database) ที่สามารถจัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง สืบค้น จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล และรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์มาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
 5. ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ ได้รับการช่วยเหลือทุกคน ตรงกับสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องกับเกณฑ์ความช่วยเหลือ คนยากจนของหน่วยงานอื่น ทางเว็บไซต์ thaieduforall.org
 6. ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เว็บไซต์ http://29.172.121/specialbasic
 7. โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ใช้บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งสามารถจัดพิมพ์ ปพ. ให้นักเรียนได้ด้วย ทางเว็บไซต์ http://schoolmis.obec.expert

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบ_V1